Dasar Privasi

Secara umum

MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD (www.TradeChina.com) memiliki dan mengendalikan Laman Web ini. Dokumen ini mengawal hubungan anda dengan www.TradeChina.com. Akses kepada dan penggunaan Laman Web ini dan produk dan perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web ini (secara kolektif, "Perkhidmatan") adalah tertakluk kepada terma, syarat dan notis berikut ("Syarat Perkhidmatan"). Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima semua Syarat Perkhidmatan, seperti yang mungkin kami kemas kini dari semasa ke semasa. Anda harus menyemak halaman ini dengan kerap untuk mengambil perhatian tentang sebarang perubahan yang mungkin telah kami buat pada Syarat Perkhidmatan.

Akses kepada Laman Web ini dibenarkan secara sementara, dan kami berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab Laman Web ini tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian atau semua Laman Web ini.

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain ("Laman Terpaut"), yang tidak dikendalikan oleh www.TradeChina.com. www.TradeChina.com tidak mempunyai kawalan ke atas Tapak Terpaut dan tidak bertanggungjawab ke atasnya atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan anda ke atasnya. Penggunaan Tapak Terpaut oleh anda akan tertakluk kepada terma penggunaan dan perkhidmatan yang terkandung dalam setiap tapak tersebut.

Dasar Privasi

Laman web ini menghormati dan melindungi privasi peribadi semua pengguna yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih tepat dan diperibadikan, laman web ini akan menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda mengikut peruntukan Dasar Privasi ini. Walau bagaimanapun, laman web ini akan melayan maklumat ini dengan tahap ketekunan dan berhemat yang tinggi. Kecuali diperuntukkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, laman web ini tidak akan mendedahkan atau memberikan maklumat ini kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda terlebih dahulu. Laman web ini akan mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Apabila anda bersetuju dengan perjanjian perkhidmatan laman web, anda dianggap telah bersetuju dengan keseluruhan kandungan dasar privasi ini. Dasar privasi ini adalah sebahagian daripada perjanjian penggunaan perkhidmatan laman web ini.

Skop laman web

(a) Apabila anda mendaftarkan akaun laman web ini, maklumat pendaftaran peribadi yang anda berikan mengikut keperluan laman web ini;

(b) Apabila anda menggunakan perkhidmatan web tapak web ini atau melawati halaman web platform tapak web ini, maklumat pada penyemak imbas dan komputer anda yang tapak web ini terima dan rekod secara automatik, termasuk tetapi tidak terhad kepada alamat IP anda, jenis penyemak imbas, Data seperti bahasa yang digunakan, tarikh dan masa akses, maklumat ciri perkakasan dan perisian, dan rekod halaman web yang anda perlukan;

(c) Jika anda mahu data anda dipadamkan, sila hantar permintaan ke service@meorient.com

© Laman web ini memperoleh data peribadi pengguna daripada rakan kongsi perniagaan melalui cara yang sah.

(a) Laman web ini tidak akan memberikan, menjual, menyewa, berkongsi atau memperdagangkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan, melainkan anda telah mendapat kebenaran anda terlebih dahulu, atau pihak ketiga dan laman web ini (termasuk sekutu laman web ini) secara individu atau bersama Memberi anda perkhidmatan, dan selepas perkhidmatan itu tamat, ia akan dilarang daripada mengakses semua bahan tersebut, termasuk bahan yang boleh diakses sebelum ini.

Larangan

Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web ini. Anda tidak akan: melakukan atau menggalakkan kesalahan jenayah; menghantar atau mengedarkan virus, trojan, worm, bom logik atau apa-apa bahan lain yang berniat jahat, memudaratkan teknologi, melanggar keyakinan atau dalam apa-apa cara menyinggung perasaan atau lucah; menggodam mana-mana aspek Perkhidmatan; data yang rosak; menyebabkan kegusaran kepada pengguna lain; melanggar hak hak milik mana-mana orang lain; menghantar sebarang pengiklanan atau bahan promosi yang tidak diminta, yang biasanya dirujuk sebagai "spam"; atau cuba menjejaskan prestasi atau kefungsian mana-mana kemudahan komputer atau diakses melalui Laman Web ini. Pelanggaran peruntukan ini akan menjadi satu kesalahan jenayah dan www.TradeChina.com akan melaporkan sebarang pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan mendedahkan identiti anda kepada mereka.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan, virus atau bahan lain yang berbahaya dari segi teknologi yang mungkin menjangkiti peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan proprietari lain disebabkan oleh penggunaan Laman Web ini atau untuk memuat turun mana-mana bahan yang disiarkan padanya, atau pada mana-mana tapak web yang dipautkan kepadanya.

Harta Intelek, Perisian dan Kandungan

Hak harta intelek dalam semua perisian dan kandungan (termasuk imej fotografi) yang disediakan untuk anda pada atau melalui Laman Web ini kekal menjadi hak milik www.TradeChina.com atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut adalah terpelihara oleh www.TradeChina.com dan pemberi lesennya. Anda boleh menyimpan, mencetak dan memaparkan kandungan yang dibekalkan semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak dibenarkan untuk menerbitkan, memanipulasi, mengedar atau mengeluarkan semula, dalam sebarang format, mana-mana kandungan atau salinan kandungan yang dibekalkan kepada anda atau yang dipaparkan di Laman Web ini dan tidak boleh menggunakan mana-mana kandungan sedemikian berkaitan dengan mana-mana perniagaan atau komersial. perusahaan.

Harga dan Ketersediaan

Semasa kami mencuba dan memastikan semua butiran, penerangan dan harga yang dipaparkan di Laman Web ini adalah tepat, ralat mungkin berlaku. Jika kami mendapati ralat dalam harga mana-mana barangan yang telah anda pesan, kami akan memaklumkan perkara ini kepada anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan untuk mengesahkan semula pesanan anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan menganggap pesanan sebagai dibatalkan. Jika anda membatalkan dan anda telah membayar barangan tersebut, anda akan menerima bayaran balik penuh.

Kos penghantaran akan dikenakan sebagai tambahan; caj tambahan tersebut dipaparkan dengan jelas di mana berkenaan dan termasuk dalam 'Jumlah Kos'.

Penafian Liabiliti

MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD tidak akan memegang sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang perniagaan atau berurusan dengan mana-mana pembekal dan pelanggan (pengguna tapak). Laman web ini hanyalah tapak pertukaran maklumat dan MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD tidak akan bertanggungjawab selepas membuat pertanyaan dengan pembekal.

Pengguna berpotensi yang disediakan dalam proses pertanyaan akan dikongsi dengan satu atau beberapa pembekal berdasarkan pelbagai faktor seperti ketersediaan pembekal dan barangan.

Laman web ini adalah untuk pengguna perniagaan berpotensi yang sedang mendapatkan sumber dari china atau mempunyai niat untuk mendapatkan sumber dari pembekal China. Sebarang tawaran istimewa atau permintaan sampel percuma yang dibuat oleh individu atau perniagaan yang tidak berkaitan tidak akan dilayan. MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD tidak akan bertanggungjawab untuk menerima sebarang tawaran, tawaran istimewa yang diiklankan di laman web ini dan mempunyai hak penuh untuk membatalkan atau mengalih keluar sebarang tawaran tanpa sebarang notis.

Bahan yang dipaparkan di Laman Web ini disediakan tanpa sebarang jaminan, syarat atau jaminan tentang ketepatannya. Melainkan dinyatakan secara nyata bertentangan dengan tahap sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang www.TradeChina.com dan pembekalnya, penyedia kandungan dan pengiklan dengan ini secara nyata mengecualikan semua syarat, waranti dan terma lain yang mungkin tersirat oleh statut, undang-undang lazim atau undang-undang ekuiti dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan sekalipun, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, khas, berbangkit, punitif atau sampingan, atau ganti rugi untuk kehilangan penggunaan, keuntungan, data atau barang tidak ketara lain, kerosakan kepada muhibah atau reputasi, atau kos perolehan barangan dan perkhidmatan pengganti, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, prestasi atau kegagalan Laman Web ini atau Tapak Terpaut dan apa-apa bahan yang disiarkan di atasnya, tidak kira sama ada kerosakan tersebut boleh diramalkan atau timbul dalam kontrak, tort, ekuiti, pengembalian, mengikut statut, undang-undang biasa atau sebaliknya. Ini tidak menjejaskan liabiliti www.TradeChina.com untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaiannya, salah nyata penipuan, salah nyataan mengenai perkara asas atau sebarang liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan di bawah undang-undang yang terpakai.

Memaut ke Laman Web ini

Anda boleh memaut ke halaman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau mengambil kesempatan daripadanya, tetapi anda tidak boleh mewujudkan pautan sedemikian rupa untuk mencadangkan sebarang bentuk persatuan , kelulusan atau pengesahan di pihak kami jika tiada. Anda tidak boleh membuat pautan daripada mana-mana tapak web yang bukan milik anda. Laman Web ini tidak boleh dibingkai pada mana-mana tapak lain, dan anda juga tidak boleh membuat pautan ke mana-mana bahagian Laman Web ini selain daripada halaman utama. Kami berhak untuk menarik balik kebenaran memaut tanpa notis.

Penafian tentang pemilikan tanda dagangan, imej personaliti dan hak cipta pihak ketiga.

Kecuali jika dinyatakan sebaliknya dengan jelas semua orang (termasuk nama dan imej mereka), tanda dagangan dan kandungan pihak ketiga, perkhidmatan dan/atau lokasi yang dipaparkan di Laman Web ini sama sekali tidak dikaitkan, dikaitkan atau bergabung dengan www.TradeChina.com dan anda tidak harus bergantung pada kewujudan hubungan atau gabungan tersebut. Sebarang tanda dagangan/nama yang dipaparkan di Laman Web ini dimiliki oleh pemilik tanda dagangan masing-masing. Apabila tanda dagangan atau nama jenama dirujuk, ia digunakan semata-mata untuk menerangkan atau mengenal pasti produk dan perkhidmatan dan sama sekali bukan satu penegasan bahawa produk atau perkhidmatan tersebut disahkan oleh atau disambungkan kepada www.TradeChina.com.

Pampasan

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan tidak memudaratkan www.TradeChina.com, pengarah, pegawai, pekerja, perunding, ejen dan ahli gabungannya, daripada sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi dan/atau kos pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran guaman) yang timbul daripada penggunaan anda Laman Web ini atau pelanggaran Syarat Perkhidmatan anda.

Variasi

www.TradeChina.com mempunyai hak mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dan tanpa notis untuk meminda, mengalih keluar atau mengubah Perkhidmatan dan/atau mana-mana halaman Laman Web ini.

Ketidaksahan

Jika mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan tidak boleh dikuatkuasakan (termasuk mana-mana peruntukan di mana kami mengecualikan liabiliti kami kepada anda) kebolehkuatkuasaan mana-mana bahagian lain Syarat Perkhidmatan tidak akan menjejaskan semua klausa lain yang masih berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Setakat yang mungkin jika mana-mana klausa/sub-klausa atau sebahagian daripada klausa/sub-klausa boleh diputuskan untuk menjadikan bahagian yang selebihnya sah, klausa tersebut hendaklah ditafsirkan sewajarnya. Sebagai alternatif, anda bersetuju bahawa klausa itu akan diperbetulkan dan ditafsirkan dalam cara yang hampir menyerupai makna asal klausa/subklausa seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Aduan

Kami mengendalikan prosedur pengendalian aduan yang akan kami gunakan untuk cuba menyelesaikan pertikaian apabila ia mula-mula timbul, sila maklumkan kepada kami jika anda mempunyai sebarang aduan atau komen.

Pengecualian

Jika anda melanggar syarat ini dan kami tidak mengambil tindakan, kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi kami dalam sebarang situasi lain di mana anda melanggar syarat ini.

Keseluruhan perjanjian

Syarat Perkhidmatan di atas membentuk keseluruhan perjanjian pihak-pihak dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian terdahulu dan sezaman antara anda dan www.TradeChina.com. Sebarang penepian mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan akan berkuat kuasa hanya jika secara bertulis dan ditandatangani oleh Pengarah www.TradeChina.com.